Jászalsószentgyörgy

A Jászság legdélibb fekvésű községe a Zagyva-folyó bal partján, mely 3 kilométer hosszan keretezi a települést. A Jász­ság, — vagyis az a tizenöt tele­pü­lés ahol a jászok élnek viszony­lag kis terü­lete az ország­nak; mind­össze 1200 km2, lakos­sága pedig 100 ezer főre tehető. A magu­kat jászok­nak tekintők ennél lénye­ge­sen töb­ben van­nak hazánk terü­le­tén.

Olvass tovább
Jászalsószentgyörgy

Mit érdemes tudni?

A Zagyva vala­mi­kor sza­ba­don folyt a köz­ség nyu­gati olda­lán, sza­bá­lyo­zási ter­vé­nek meg­va­ló­sí­tá­sára csak 1940-es árvíz után került sor. A köz­ség első szál­lás­he­lye a mai tele­pü­léstől északra 4 km távol­ságra terült el. Telek néven isme­re­tes. 1552-ben Szol­nok eles­té­vel az egész alsó Jász­ság török ura­lom alá került, de ebben a sanyar­ga­tott hely­zet­ben sem szűnt meg a szom­szé­dos szál­lá­sok közötti állandó peres­ke­dés.

Pár szó a településről

Ter­mé­szet­föld­rajzi hely­ze­téből kifo­lyó­lag a kör­zet éghaj­la­ti­lag hazánk egyik leg­szélső­sé­ge­sebb adott­ságú terü­lete. A kon­ti­nen­tá­lis hatás követ­kez­mé­nye, hogy az ország e terü­le­tén a leg­na­gyobb az évi átla­gos és az évi abszo­lút hőmér­sék­let inga­do­zás. Az ide­ér­kező lég­áram­la­tok bizo­nyos mér­té­kig főn­jel­legűek; ez álta­lá­ban szá­raz, derült idő­já­rást, sze­szé­lyes csa­pa­dék­el­osz­lást és gyak­ran aszá­lyos idő­sza­kot idéz elő.

A tér­ség leg­na­gyobb folyója a Zagyva, mely a Tisza leg­na­gyobb jobb oldali mel­lék­fo­lyója; víz­gyűjtő terü­lete 5671 km2. Sze­szé­lyes víz­já­rása a folyó víz­rend­szer sza­bá­lyo­zá­sá­nak befe­jező­dé­séig a folyó mel­letti tele­pü­lé­se­ken sok­szor jelen­tett árvíz­ve­szélyt.

A Jász­ság ter­mé­sze­tes növény­ze­tét első­sor­ban eur­ázsiai, jelentős szám­ban kon­ti­nen­tá­lis és ritka elő­for­du­lás­sal szub­me­di­ter­rán fló­ra­ele­mek alkot­ták. Ez az ere­deti növény­zet csak kis fol­tok­ban lel­hető fel. Csak­nem eltűnt az ártéri-mocsári növény­zet, a sziki növény­zet is kis terü­letre szo­rult vissza. A Zagyva és a Tarna men­tét azon­ban még ma is végig­kí­sé­rik az ártéri ligeterdő maradványfoltjai.

Válassz túraútvonalat!

Tervezd meg, mentsd el és oszd meg másokkal a kedvenc túráidat.

Vízitúra tervezés